Oops, looks like the page is lost.

This is not a fault, just an accident that was not intentional.

.st0{fill:#FFFFFF;}

USDCAD-09/04/2021 Hình thành Fakey giảm giá 

 Tháng Tư 9, 2021

By  HoaiBacFX

Tổng quan xu hướng:

  • Xu hướng ngày: Hình thành tín hiệu nến Fakey ngay tại vùng kháng cự 1.26314, đây cũng là điểm tiếp cận vùng giá MA20 giao cắt phía dưới MA50

HoaiBacFX


Quiet people change the world because they hear things others dont’.......

Hoài Bắc Lê

related posts:


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gửi tin nhắn cho Bắc

>